MOLT IMPORTANT / MUY IMPORTANTE - AFICAVAL BLOG

MOLT IMPORTANT / MUY IMPORTANTE

Estimats/des amics/gues:

Ens agradaria que el motiu de l'enviament d'esta circular fóra alguna cosa agradable, però ens han comunicat des de l'equip de cirurgia maxil·lofacial de La Fe una sèrie de deficiències que estan posant en perill el correcte tractament dels nostres fills.Els motius són els que s'exposen en l'apartat “C” del FULL DE QUEIXES que s'adjunta.

És greu el que està ocorrent en maxil·lofacial de La Fe, i per això vos demanem a tots aquells pares i mares els fills dels quals estiguen sent tractats per este equip de cirurgia, que acabeu d'omplir el FULL DE QUEIXES adjunta, i que la feu arribar a l'Hospital La Fe.

Per a això, vos podeu dirigir al SAIP de La Fe, o bé portar-la a una oficina PROP de la Generalitat. A més, per a aquelles poblacions que no disposen de registre PROP, a través dels ajuntaments també es pot enviar.

Vos demanem que poseu tot el vostre interés en este assumpte, ens consta que els cirurgians ho estan fent, i ens han demanat la nostra ajuda en este sentit.

FULL DE QUEIXA

--------------------------------------------------------------

Estimad@s amig@s:

Nos gustaría que el motivo del envío de esta circular fuera algo agradable, pero nos han comunicado desde el equipo de cirugía maxilo-facial de La Fe una serie de deficiencias que están poniendo en peligro el correcto tratamiento de nuestr@s hij@s. Los motivos son los que se exponen en el apartado “C” de la HOJA DE QUEJAS que se adjunta.

Es grave lo que está ocurriendo en maxilo-facial de La Fe, y por eso os pedimos a todos aquellos padres y madres cuyos hijos estén siendo tratados por este equipo de cirugía, que terminéis de cumplimentar la HOJA DE QUEJAS adjunta, y que la hagáis llegar al Hospital La Fe.

Para ello, os podéis dirigir al SAIP de La Fe, o bien llevarla a una oficina PROP de la Generalitat. Además, para aquellas poblaciones que no dispongan de registro PROP, a través de los ayuntamientos también se puede enviar.

Os pedimos que pongáis todo vuestro empeño en este asunto, nos consta que los cirujanos lo están haciendo, y nos han pedido nuestra ayuda en este sentido.

HOJA DE QUEJA

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.