Prestacions del CAP-Prestaciones del CAT - AFICAVAL BLOG

Prestacions del CAP-Prestaciones del CAT

Es prestaran els serveis de: estimulació, fisioteràpia, psicomotricitat, logopèdia i psicoteràpia, així com suport específic a la família i l'entorn.
Les àrees d'atenció són:
 • cognitiva
 • motora
 • emocional
 • llenguatge i comunicació
 • autonomia personal
 • social
 i, a més, aquells serveis d'intervenció amb la família que proporcione suport i afavorisquen la participació activa de la família en tot el procés d'atenció.
----------------------------------
Se prestarán los servicios de: estimulación, fisioterapia, psicomotricidad, logopedia y psicoterapia, así como apoyo específico a la familia y al entorno.
Las áreas de atención son:
 • cognitiva
 • motora
 • emocional
 • lenguaje y comunicación
 • autonomía personal
 • social
y, además, aquellos servicios de intervención con la familia que proporcionen apoyo y favorezcan la participación activa de la familia en todo el proceso de atención.