July 2014 - AFICAVAL BLOG

BEQUES DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ - BECAS DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN

18:56 0
BEQUES DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ - BECAS DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN
S'han publicat en el BOE d'avui les beques del Ministeri d'Educació per a recolzament educatiu 2014-2015.

Se han publicado en el BOE de hoy las becas del Ministerio de Educación para apoyo educativo 2014-2015.

BOE: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7403
MINISTERIO: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/primaria-secundaria.html

ASSEMBLEA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS

18:51 0
ASSEMBLEA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS

El 5 de juliol va tindre lloc l'Assemblea General de la Federació d'Associacions al Col·legi Oficial de Mèdics de Madrid. En primer lloc, volem agrair a AFILAPA per haver gestionat la possibilitat de tindre un lloc per a reunir-nos i poder compartir un any més les nostres experiències i debatre projectes presents i futurs.

En aquesta ocasió, i encara que sempre hem estat col·laborant conjuntament, l'Associació FICAT (Catalunya) s'ha incorporat oficialment a la Federació. A hores d'ara, totes les associacions existents estem conformant la Federació:

  • AFILAPA (Comunitat de Madrid)
  • ASPANIF (Euskadi)
  • ALAFINA (Nafarroa)
  • FICAT (Catalunya)
  • AFICAVAL (País Valencià)
Com a projecte present, estem participant activament en el Comitè Europeu de Normalització (CEN) a través d'AENOR en la creació d'un Informe Tècnic a nivell europeu que contempla la dotació mínima que ha de tindre una unitat hospitalària que es dedique al tractament dels fissurats. En aquest sentit, volem donar les gràcies a Pedro del Caño, actual president d'AFILAPA i nou president de la Federació, per estar aportant molt de temps i recursos personals en el desenvolupament de l'Informe Tècnic.

Com a futur immediat, la nostra intenció és arribar a tots els hospitals, donar-nos a conéixer i animar la creació d'altres associacions.
------------------------------------------------------------------------------
El 5 de julio tuvo lugar la Asamblea General de la Federación de Asociaciones en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. En primer lugar, queremos agradecer a AFILAPA por haber gestionado la posibilidad de tener sitio para reunirnos y poder compartir un año más nuestras experiencias y debatir proyectos presentes y futuros.

En esta ocasión, y aunque siempre hemos estado colaborando conjuntamente, la Asociación FICAT (Catalunya) se ha incorporado oficialmente a la Federación. A fecha de hoy, todas las asociaciones existentes estamos conformando la Federación:

  • AFILAPA (Comunitat de Madrid)
  • ASPANIF (Euskadi)
  • ALAFINA (Nafarroa)
  • FICAT (Catalunya)
  • AFICAVAL (País Valencià)
Como proyecto de presente, estamos participando activamente en el Comité Europeo de Normalización (CEN) a través de AENOR en la creación de un Informe Técnico a nivel europeo que contempla la dotació mínima que debe de tener una unidad hospitalaria que se dedique al tratamiento de fisurados. En este sentido, queremos dar las gracias a Pedro del Caño, actual presidente de AFILAPA y nuevo presidente de la Federación, por estar aportando mucho tiempo y recursos personales en el desarrollo del Informe Técnico.

Como futuro inmediato, nuestra intención es llegar a todos los hospitales, darnos a conocer y animar la creación de otras asociaciones.